MUHAMMET POLAT Kisisel Web Sitesi

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Kuşadası'nda bulunan ıkı tarihî okulun satılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner'in cevabı (7/550)
4 47 767:770
2 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Menderes Hektnk AŞ. (MENDAŞ)ye ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan'ın cevabı (7/585)
5 48 115
3 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 31.7.1996 Tarihli ve 4159 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar. Bilgi ve Teknoloji komisyonları raporları münasebetiyle
18 44 478
4 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Belenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları münasebetiyle
20 53 69
5 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilenlerin atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi münasebetiyle
30 113 84
6 Üyelerle İlgili İşler MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
32 128 145
7 Önergeler MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Tarım. Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/238)
32 128 145
8 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : 625 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı tlköğretım ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 14 222:223
9 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Olağanüstü Hâl Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
38 26 327
10 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1998 Malt Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 33 783:785
11 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Maliye Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesr münasebetiyle
41 36 571:572 575:578
12 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Büyük Menderes Nehrinin kirlenmesi ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gûndemdışı konuşmasına Çevre Bakanı İmren Aykut'un cevabı münasebetiyle
45 57 356 357
13 Gündem Dışı Konuşmalar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Aydın Ortaklar Projesi, ikizdere ve Oyuk barajları ile taşkın sorunlarına ilişkin
47 62 10:11
14 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Aydın Ortaklar Projesi, İkızdere ve Oyuk barajları ile taşkın sorunlarına ilişkin
47 62 10:11
15 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Almanya'da düzenlenen bir toplantıya katılan görev1ilerin yaptığı harcamalara ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut'un cevabı (7/4382)
47 66 454:459
16 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
48 71 485
17 Gündem Dışı Konuşmalar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Son günlerde Türkiye'de meydana gelen Tabiî afetler ve pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin
52 91 390:391
18 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Son günlerde Türkiye'de meydana gelen tabiî afetler ve pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin
52 91 390:391
19 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Karayolları eski genel müdürü hakkında verilen para ve hapis cezasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (7/5186)
55 103 103:104
20 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 60 arkadaşının, İzmit'te SEKA'ya ait fidanlık bir araziyi bedelsiz olarak Ford-Koç Grubuna tahsis ettiği iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında verdikleri ve Genel Kurulca 14.7.1998 tarihli 106. Birleşimde gündeme alınması kabul edilen gensoru münasebetiyle
59 124 377:378
21 Gündem Dışı Konuşmalar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin
63 5 393:394 400
22 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Pamuk üreticilerinin sorunlarına İlişkin
63 5 393:394 400
23 Söz Alanlar MUHAMMET POLAT (AYDIN) : Türkiye Büyük Mille' Meclisi 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesab'.
16 29 57:59