İçeriğe geç

Meclis Tutanakları

NoAna BaşlıkÖzet BilgiCiltBirleşimSayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ — 20. Dönem
1Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Kuşadası’nda bulunan ıkı tarihî okulun satılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner’in cevabı (7/550)447767:770
2Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Menderes Hektnk AŞ. (MENDAŞ)ye ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüsnü Doğan’ın cevabı (7/585)548115
3Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 31.7.1996 Tarihli ve 4159 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar. Bilgi ve Teknoloji komisyonları raporları münasebetiyle1844478
4Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Belenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları münasebetiyle205369
5Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz tarafından teşkil olunan Bakanlar Kuruluna seçilenlerin atandıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi münasebetiyle3011384
6Üyelerle İlgili İşlerMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyeliğinden çekilmesi32128145
7ÖnergelerMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Tarım. Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (47238)32128145
8Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Türkiye Büyük Mille’ Meclisi 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Cumhurbaşkanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Sayıştay Başkanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesab’.162957:59:00
9Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : 625 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı tlköğretım ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle3614222:223
10Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Olağanüstü Hâl Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle3826327
11Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1998 Malt Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle4033783:785
12Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Maliye Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesr münasebetiyle4136571:572 575:578
13Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül’ün, Büyük Menderes Nehrinin kirlenmesi ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gûndemdışı konuşmasına Çevre Bakanı İmren Aykut’un cevabı münasebetiyle4557356 357
14Gündem Dışı KonuşmalarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Aydın Ortaklar Projesi, ikizdere ve Oyuk barajları ile taşkın sorunlarına ilişkin476210:11
15Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Aydın Ortaklar Projesi, İkızdere ve Oyuk barajları ile taşkın sorunlarına ilişkin476210:11
16Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Almanya’da düzenlenen bir toplantıya katılan görev1ilerin yaptığı harcamalara ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı İmren Aykut’un cevabı (7/4382)4766454:459
17Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle4871485
18Gündem Dışı KonuşmalarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Son günlerde Türkiye’de meydana gelen Tabiî afetler ve pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin5291390:391
19Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Son günlerde Türkiye’de meydana gelen tabiî afetler ve pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin5291390:391
20Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru ÖnergelerMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Karayolları eski genel müdürü hakkında verilen para ve hapis cezasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu’nun cevabı (7/5186)55103103:104
21Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 60 arkadaşının, İzmit’te SEKA’ya ait fidanlık bir araziyi bedelsiz olarak Ford-Koç Grubuna tahsis ettiği iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında verdikleri ve Genel Kurulca 14.7.1998 tarihli 106. Birleşimde gündeme alınması kabul edilen gensoru münasebetiyle59124377:378
22Gündem Dışı KonuşmalarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin635393:394 400
23Söz AlanlarMUHAMMET POLAT (AYDIN) : Pamuk üreticilerinin sorunlarına İlişkin635393:394 400